Wednesday, May 11, 2011

Ucapan Perbahasan Lau Keng Ee mengenai Enakmen Warisan

Enakmen Warisan Negeri Pulau Pinang 2011

Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil
bahagian dalam sesi penggulungan enakmen ini.

Sejak George Town diiktiraf sebagai tapak warisan dunia Unesco, telah
banyak merangsang kepada kegiatan ekonomi di dalan kawasan Georgetown dan menarik ramai pelancong melawat ke sini. Sebagai penduduk Pulau Pinang, saya berasa amat gembira dengan sambutan baik ini.

Geoegetown berjaya diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia Unesco
berdasarkan 3 Outstanding Universal Value iaitu criteria sejarah
perkembangan Geoegetown, keunikan tradisi kebudayaan pelbagai kaum
serta seni bina bangunan di Georgetown.

Bangunan-bangunan di Geogetown, kebanyakan sudah hampir seratus tahun
dan ada juga yang melebihi seratus tahun. Bangunan dan kedai rumah
yang istimewa ini mempunyai unsur-unsur bersejarah yang amat bernilai
dan unik perlu kita memelihara dengan baiknya.

Malangnya apa yang kita lihat pada hari ini, adalah terdapat banyak
bangunan dalam Georgetown telah diubahsuai untuk kepentingan tertentu
dan kepentingan persendirian. Bangunan-bangunan diubahsuai tanpa
kebenaran MPPP, struktur tambahan haram yang tidak berharmoni dengan
persekitaran dan juga premis burung walit yang mendatangkan kacau
ganguan kepada penduduk bersebelahan. Ini telah menjejas OUV warisan
dan mengancam kedudukan Georgetown sebagai tapak warisan dunia Unesco.

Kita tidak menafikan bahawa sesetengah kegiatan yang dijalankan
seperti budget hotel, boleh mendatangkan untung dan merangsang
kegiatan ekonomi Georgetown. Namun begitu kita masih perlu perancangan
yang sempuran supaya kegiatan-kegiatan ini tidak melampau. Kita perlu
memastikan kegiatan-kegiatan ini bukan membawa keuntungan dan kebaikan
kepada sesetengan golongan tertentu sahaja tetapi menjejaskan OUV yang
penting dan membawa impak buruk pada keseluruhannya.

Oleh itu, kita perlu mempunyai perancangan yang sempurna, pemantauan
yang kerap serta penguatkuasa yang efisen bagi melindungi tapak
warisan kita. Walaupun terdapat sesetengah pemilik rumah atau
pengusaha menekankan bahawa mereka akan mengekalkan fasad bangunan
supaya tidak mejejaskan unsur-unsur bersejarah, tetapi saya berasa
bahawa ini tidak bermakna jikalau kita hanya mengekalkan fasad
bangunan tetapi bahagian lain bangunan tersebut ubahsuai tanpa
mendapat kebenaran Pihak berkuasa tempatan sehingga kehilangan
unsur-unsur asal tersendiri. Lagipun tanpa penghuni dan
penyelenggaraan yang baik, ia akan menjejas dan merosotkan nilai
warisan serta “living cultural” di Georgetown.

Oleh yang demikian, saya amat berharap dengan melalui pewartaan
Enakmen Warisan Negeri Pulau Pinang, kita dapat merancang bagaimana
memelihara dan memulihara warisan kita, serta mengambil tindakan yang
sewajarnya bagi menangani masalah-masalah yang kita hadapi sekarang.

Yang Berhormat Dato Speaker,

Clan jeti yang terletak di Kadun saya juga merupakan satu asset
warisan unik bersejarah. Ramai pelancong melawat ke clan jeti setiap
hari. Apa yang saya ingin membangkitkan adalah di samping mengekal,
memelihara dan memulihara, saya juga amat berharap kerajaan dapat
menaiktarafkan infrastruktur asas clan jeti bagi menjamin keselamatan
penduduk dan pelancong.

Keunikan Clan jeti adalah “living cultural” yang bersejarah di sana,
penduduk tinggal di rumah yang didirikan di atas laut dan jambatan
berkayu merupakan laluan utama bagi penduduk keluar masuk.

Selain mendapat peruntukan untuk menukar papan-papan clan jeti bagi
menjamin keselamatan penduduk dan pelancong, saya juga berharap system
pembentungan dapat diwujudkan supaya meningkatkan tahap kebersihan dan
suasana hidup penduduk. Apa yang kita boleh lihat sekarang adalah
semua terus ke dalam laut. Landskap dan penanaman pokok juga boleh
diadakan di kawasan Clan jeti bagi mengindahkan kawasan tersebut.

Selain itu, system pencegah api jugalah amat penting kepada Clan jeti.
Walaupun bomba sukarela telah diadakan, tetapi saya masih berharap
satu system pencegah api yang lebih sempurna dapat diwujudkan untuk
kecemasan.

Saya amat berharap dengan enakmen ini penubuhan Majlis Warisan Negeri
Pulau Pinang, kita dapat merancang dengan rapi bagaimana kita dapat
mencapai pembangunan seimbang dalam memelihara dan memulihara warisan
dan pembangunan.

Yang Berhormat Dato Speaker,
Di sini saya ingin mendapat sedikit penjelasan terhadap fasal-fasal
dalam enakmen ini.
1) Fasal 25 memperuntukkan bahawa seseorang yang terkilan dengan
keputusan Pusuruhjaya boleh buat rayuan kepada Pihak Berkuasa Negeri.
Dalam sub seksyen (3), Pihak Berkuasa Negeri boleh merujuk kepada
Majlis Warisan sebelum membuat apa keputusan mengenai rayuan.
Saya ingin tahu mengapa perlu rujuk balik kepada Majlis, memandangkan
ini proses rayuan yang boleh diputuskan oleh Pihak Kerajaan Negeri.
Dalam subseksyen (5), keputusan Pihak Kerajaan Negeri adalah muktamad.
Saya ingin penjelasan adakah ini bermakna seseorang yang terkilan itu
tidak boleh membawa kes kepada Mahkamah untuk menolak keputusan
murtamad Pihak Berkuasa Negeri.

2) Fasal 29 mengenai perisytiharan warisan Negeri, saya ingin tahu
sama ada Pesuruhjaya juga akan mengisytiharkan tapak warisan budaya
ketara dan tidak ketara yang sudahpun diisytiharkan oleh Pesuruhjaya
Warisan Kebangsaan.

3) Fasal 32 mengenai Notis menjual tapak warisan, bolehkah seseorang
pemunya mengeluarkan Notice of Purchase kepada Pesuruhjaya, jika
hartanah mereka akan diisytiharkan sebagai tapak warisan, supaya
Pesuruhjaya Negeri boleh membeli harta itu. Hak sememangnya diberikan
oleh Akta Warisan Kebangsaan.

4) Fasal 32 juga mengenakan kewajipan kepada pemunya suatu tapak
warisan yang berhasrat untuk menjual tapak itu untuk memaklumkan
Pesuruhjaya mengenai butiran perjanjian penjualan itu dalam tempoh 28
hari dari tarikh perjanjian itu ditandatangani.

Saya ingin tahu mengapa kewajiban itu dikenakan selepas perjanjian itu
ditandatangani dan bukan sebelum perjanjian itu ditandatangani. Kalau
Pesuruhanjaya buat apa-apa keputusan yang menjejaskan kepentingan satu
atau dua pihak yang menandatangan jual-beli hartanah atau tapak
warisan, kemungkinan kerajaan negeri akan menghadapi tanggungjawab
perundangan dari pihak yang terjejas oleh keputusan Pesuruhjaya.

5) Fasal 34 (3) pemunya atau penghuni tapak itu perlu membayar balik
kos dan belanja yang ditanggung semasa menjalankan kerja pembaikan
oleh pihak Pesuruhraya, apakah akan terjadi apabila pemunya atau
penghuni tidak mampu membayar balik. Dalam kes seperti ini, apakah
pemunya boleh meminta Pesuruhjaya membeli harta mereka.

6) Fasal 35 (1) Pihak berkuasa perancang tempatan hendaklah menyelaras
dan mendapatkan nasihat daripada Pesuruhjaya sebelum meluluskan
apa-apa permohonan kebenaran merancang atau perintah pembangunan yang
melibatkan tapak warisan.
Saya ingin tahu, apabila Enakmen ini dikuatkuasakan, apakah ia ada
kesan retrospektif. Demi keadilan, apa-apa permohonan yang dibuat atau
diluluskan, tidak akan dijejaskan oleh peruntukan Fasal 35 (1).

7) Fasal 36 membenarkan pemunya atau penghuni tapak warisan untuk
memohon pemberian atau penjamin daripada Pihak Berkuasa Negeri bagi
maksud menjalankan kerja pemeliharaan dan pemuliharaan di tapak itu.
Saya ingin tahu dari mana pemberian atau pinjaman datang, mengapa
Enakmen ini tidak ada peruntukan untuk menubuhkan Tabung warisan
Negeri yang amat penting. Bolehkah beri penjelansa mengapa sekarang
tidak ditubuhkan dan bilakah ia akan ditubuhkan. Saya bercadang bahawa Kewangan Negeri memperuntukkan sekurang-kurangnya RM50 juta sebagai tabung warisan memandangkan negeri kita telah dianiayai oleh Kerajaan Pusat bahawa tidak member tabung warisan kepada kerajaan Negeri. Kita kena sendiri berdikari kerana “daddy” (tak kasi). Ini juga menunjukkan satu cabaran kepada Kerajaan Pusat bahawa kerajaan negeri mampu menubuhkan tabung warisan tersebut.

8) Fasal 52 menyatakan berkenaan kesalahan berkaitan dengan tapak
warisan, kesalahan (a) hingga (g) juga merupakan kesalahan di bawah
Akta-Akta yang disediakan seperti Akta Perancangan Bandar dan Desa dan
Akta Kerajaan Tempatan. Apabila ini berlaku, siapa yang akan menjadi
badan berdakwa? Apakah ini merupakan penindihan bidangkuasa. Apakah
satu kesalahan itu didakwa oleh dua badan berasingan.

Saya berharap bahawa kita boleh mendapat maklumat yang lebih
terperinci dan sempurna bagi mengelakkan isu-isu yang mungkin akan
timbul pada masa hadapan sebelum enakmen ini dikuatkuasakan.

Sekian, terima kasih.
Post a Comment